Print Friendly and PDF

北京pk10开奖结果:Polityka prywatno?ci

北京pk10开奖走势图 www.iv4y4.cn Data ostatniej aktualizacji: 22 maj 2018 r.

Firma Elsevier bardzo powa?nie podchodzi do zaufania, jakim obdarzaj? j? u?ytkownicy. Uprzejmie prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z niniejsz? polityk? prywatno?ci, w której opisano metody gromadzenia, wykorzystywania i udost?pniania danych osobowych u?ytkowników.

Informacje o naszej polityce prywatno?ci

Niniejsza polityka prywatno?ci znajduje zastosowanie wobec u?ytkowników, którzy odwiedzaj? lub wykorzystuj? nasze strony internetowe, aplikacje i pozosta?e us?ugi, w tym wydarzenia, zwi?zane z niniejsz? polityk? prywatno?ci (dalej, ka?da z osobna, „Us?uga”). Do niniejszej polityki mog? by? do??czane dodatkowe o?wiadczenia, powiadomienia i warunki dotycz?ce prywatno?ci, które b?d? dostarczane u?ytkownikom. Spó?ka Elsevier b?d?ca w?a?cicielem lub administratorem danej Us?ugi, zgodnie z definicj? podan? w stosownej dokumentacji, jest podstawowym administratorem danych osobowych u?ytkownika przekazanych na rzecz Us?ugi lub przez ni? zgromadzonych.

Informacje, które gromadzimy

Informacje o u?ytkownikach gromadzimy trzema sposobami: bezpo?rednio na podstawie informacji przekazywanych przez u?ytkownika, ze ?róde? zewn?trznych i za po?rednictwem technologii automatycznych.

Informacje przekazywane przez u?ytkownika

Rodzaje danych osobowych pobieranych bezpo?rednio od u?ytkowników zale?? od tre?ci i funkcjonalno?ci wykorzystywanej Us?ugi oraz metod interakcji z nami. Przyk?ady:

 • dane kontaktowe, takie jak imi? i nazwisko u?ytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy oraz numer telefonu, oznakowanie w mediach spo?eczno?ciowych;
 • identyfikatory logowania, takie jak nazwa u?ytkownika i has?o, podpowiedzi do has?a i podobne informacje zabezpieczaj?ce
 • pozosta?e informacje rejestracyjne i profilowe, w tym dane dot. wykszta?cenia i przebiegu kariery zawodowej (np. kierunek studiów, obecnie zajmowane stanowisko, obszary zainteresowań i praktyki zawodowej, ID ORCID, fotografia);
 • tre?ci wysy?ane przez u?ytkownika i przechowywane na jego koncie - np. komentarze, uwagi, aktywno?ci i odpowiedzi;
 • informacje dotycz?ce p?atno?ci, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej;
 • informacje przekazywane przez u?ytkownika - np. pytania lub dane przesy?ane do biura obs?ugi klienta;
 • dane przekazywane w ramach interakcji z Us?ug? - np. ulubione elementy lub zapytania oraz
 • preferencje komunikacyjne - np. preferowany j?zyk oraz cz?stotliwo??, rodzaj i format alertów, które u?ytkownik chce otrzymywa?.

Dane przekazywane przez instytucj? u?ytkownika

Mo?emy uzyskiwa? informacje o u?ytkowniku z instytucji, w której jej zatrudniony lub do której nale?y, celem aktywacji i kontroli dost?pu u?ytkownika do subskrypcji Us?ugi tej instytucji oraz sposobów korzystania z niej, w tym:

 • dane kontaktowe, takie jak imi? i nazwisko u?ytkownika, adres poczty elektronicznej instytucji, jej adres pocztowy oraz numer telefonu;
 • pozosta?e informacje rejestracyjne, takie jak stanowisko oraz
 • ID u?ytkownika instytucjonalnego.

Dane pochodz?ce z innych ?róde?

Mo?emy równie? pozyskiwa? dane kontaktowe i inne informacje dot. U?ytkownika od innych podmiotów nale??cych do Grupy RELX i stron trzecich, takich jak

 • sieci spo?eczno?ciowe umo?liwiaj?ce Us?udze dost?p do danych u?ytkownika w obr?bie przynajmniej jednej sieci;
 • dostawcy us?ug pomagaj?cy nam okre?li? lokalizacj? u?ytkownika z my?l? o indywidualnym dopasowaniu oferty produktowej;
 • partnerzy, we wspó?pracy z którymi oferujemy wspólne us?ugi i prowadzimy wspólne dzia?ania marketingowe oraz
 • ?ród?a ogólnodost?pne i publiczni dostawcy danych, od których pobieramy dane w celu po?wiadczenia lub uzupe?nienia posiadanych danych.

Dane dot. urz?dzeń i sposobów ich wykorzystywania

Us?uga mo?e automatycznie pobiera? informacje o sposobach interakcji Us?ugi z u?ytkownikiem b?d? wykorzystywanym przez niego urz?dzeniem. Dane te mog? dotyczy? elementów, takich jak:

 • informacje o komputerze, urz?dzeniu lub po??czeniu - np. adres IP, rodzaj i wersja przegl?darki, system operacyjny, dane o oprogramowaniu zainstalowanym na urz?dzeniu, unikalny identyfikator urz?dzenia oraz inne identyfikatory techniczne, raporty o b??dach, dane na temat wydajno?ci;
 • metody korzystania z urz?dzenia - np. funkcjonalno?ci wykorzystywane przez u?ytkownika, wprowadzone ustawienia, ?cie?ka klikni?? w obr?bie URL, w tym znaczniki daty i czasu, referencje i strony wyj?cia, a tak?e strony odwiedzane przez u?ytkownika w danej Us?udze;
 • w przypadku Us?ug edukacyjnych - modu?y szkoleń i pytania testowe przegl?dane przez u?ytkownika, a tak?e udzielone odpowiedzi oraz
 • w przypadku us?ug lokalizacyjnych - fizyczne po?o?enie urz?dzenia u?ytkownika.

Dane, o których mowa powy?ej, gromadzimy przy pomocy serwerów, plików cookie i innych technologii. Ustawienia plików cookie mo?na zmienia? w ustawieniach przegl?darki i w innych narz?dziach. Prosz? jednak mie? na uwadze, ?e zablokowanie niektórych plików cookie mo?e skutkowa? brakiem mo?liwo?ci rejestracji, zalogowania si? czy te? uzyskania dost?pu do okre?lonych tre?ci Us?ugi. Szczegó?owe informacje na ten temat podano w powiadomieniu o plikach cookie w Us?udze.

W jaki sposób korzystamy z danych u?ytkowników?

Zadowolenie u?ytkowników jest dla nas bezwzgl?dnym priorytetem. W zale?no?ci od tego, jak dany u?ytkownik wykorzystuje Us?ug? i prowadzi z nami interakcj?, wykorzystujemy jego dane osobowe w celu:

 • zapewnienia, aktywacji i kontroli dost?pu u?ytkownika do Us?ug oraz umo?liwienia mu korzystania z nich;
 • przetwarzania i realizacji zleceń, zamówień, pobrań, subskrypcji i pozosta?ych transakcji;
 • przedstawiania indywidualnych ofert i innych specjalnych propozycji z my?l? o zapewnieniu maksymalnej produktywno?ci Us?ugi, w jak najwi?kszym stopniu dopasowanej do zainteresowań u?ytkownika i jego geograficznej lokalizacji;
 • usprawniania Us?ugi - np. poprzez dodanie nowych tre?ci i funkcjonalno?ci;
 • informowania u?ytkowników o zmianach, aktualizacjach i innych kwestiach zwi?zanych z Us?ug?;
 • przekazywania ukierunkowanych reklam, komunikatów o promocjach i pozosta?ych informacji zwi?zanych z Us?ug? i zainteresowaniami u?ytkownika;
 • ?wiadczenia pomocy technicznej, pomocy dotycz?cej produktów lub innego rodzaju wsparcia oraz pomocy w celu zapewnienia funkcjonalno?ci, ochrony i bezpieczeństwa Us?ugi oraz
 • identyfikacji trendów u?ytkowania i analizy danych m.in. w zwi?zku z prowadzeniem badań i audytów, przygotowywaniem raportów i prowadzeniem innych operacji biznesowych (chodzi tu na przyk?ad o uiszczanie op?at licencyjnych na rzecz zewn?trznych dostawców tre?ci, definiowanie skuteczno?ci prowadzonych przez nas kampanii promocyjnych, ewaluacj? wyników biznesowych oraz ocen? innych elementów zwi?zanych z umow? z danym klientem).

Mo?emy te? wykorzystywa? dane u?ytkownika w nast?puj?cych celach:

 • odpowiadanie na wnioski, zapytania, komentarze lub w?tpliwo?ci;
 • prowadzenie testów i ankiet dla u?ytkowników, jak równie? loterii, konkursów i podobnych dzia?ań promocyjnych;
 • przekazywanie u?ytkownikom odpowiednich komunikatów promocyjnych oraz innych informacji o produktach, wydarzeniach i us?ugach (oferowanych przez nas, spó?ki z naszej grupy lub strony trzecie, takie jak stowarzyszenia czy sponsorzy);
 • polepszanie oferty produktowej, uatrakcyjnianie wydarzeń i us?ug, opracowywanie nowych oraz
 • wype?nianie ci???cych na nas zobowi?zań prawnych, rozwi?zywanie sporów, realizacja zawartych umów.

Przekazywanie danych osobowych u?ytkowników

Przekazujemy dane osobowe u?ytkowników w okoliczno?ciach szczegó?owo opisanych poni?ej.

Instytucja u?ytkownika

W przypadku, gdy u?ytkownik uzyskuje dost?p do Us?ugi na podstawie subskrypcji kontrolowanej przez instytucj? u?ytkownika, jego dane osobowe i niektóre dane dot. wykorzystywania Us?ugi (np. liczba pobranych pozycji, informacje o pozycjach p?atnych, którymi u?ytkownik wyrazi? zainteresowanie, wyniki testów) mog? by? udost?pniane administratorom upowa?nionym przez Instytucj? do analizy u?ytkowania, zarz?dzania subskrypcj?, zarz?dzania szkoleniami, prowadzenia testów i wdra?ania dzia?ań ukierunkowanych na popraw? jako?ci Us?ugi. W przypadku, gdy instytucja u?ytkownika jest korporacj? lub innym podmiotem gospodarczym, dopuszcza si? udost?pnianie innych danych odnosz?cych si? do wykorzystywania Us?ugi, takich jak rodzaje przegl?danych rekordów czy liczba wyszukiwań prowadzonych przez u?ytkownika, w celach zwi?zanych z alokacj? kosztów i przygotowaniem bud?etów dla poszczególnych dzia?ów.

Mamy równie? prawo ujawnia? instytucji u?ytkownika i innym stronom trzecim informacje, które nie umo?liwiaj? identyfikacji konkretnej osoby - np. anonimowe raporty dot. wykorzystywania danych oraz informacje zbiorcze, z zastrze?eniem wszelkich zobowi?zań prawnych i umownych.

Spó?ki z naszej grupy i us?ugodawcy

W zale?no?ci od ?wiadczonej Us?ugi przekazujemy dane osobowe u?ytkowników:

 • naszym podmiotom stowarzyszonym, jednostkom pos?uguj?cym si? naszymi nazwami handlowymi i poszczególnym pionom Grupy Elsevier (pe?en wykaz dost?pny na stronie //www.iv4y4.cn/locations), a tak?e niektórym spó?kom Grupy RELX, zajmuj?cych si? dostarczaniem technologii, us?ug dla klientów oraz innymi us?ugami wspólnymi;
 • dostawcom produktów i us?ug, w tym redaktorom, recenzentom, firmom obs?uguj?cym karty kredytowe, pracownikom pomocy technicznej, operatorom poczty elektronicznej, firmom kolporta?owym oraz firmom przewozowym i dostawcom us?ug IT;

w celach zwi?zanych z przetwarzaniem informacji w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ug, z wykonywaniem transakcji lub spe?nianiem pró?b u?ytkowników, tudzie? w innych celach realizowanych w naszym imieniu w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatno?ci, przy uwzgl?dnieniu innych stosownych ?rodków w zakresie bezpieczeństwa i poufno?ci.

Wskazania u?ytkownika

Mo?emy równie? przekazywa? dane osobowe u?ytkowników spó?kom nale??cym do naszej grupy, partnerom ze wspólnych przedsi?wzi?? i innym stronom trzecim, w tym podmiotom, dla których jeste?my agentem, licencjobiorc?, wydawc? lub jednostk? zapewniaj?c? hosting aplikacji - np. stowarzyszeniom - które to podmioty chc? przesy?a? u?ytkownikom informacje o swoich produktach i us?ugach, które mog? spotka? si? z zainteresowaniem u?ytkownika zgodnie z jego wskazaniami podanymi w preferencjach komunikacyjnych i innych ustawieniach.

Us?uga mo?e pozwala? u?ytkownikom na zamieszczanie wpisów oraz udost?pnianie danych osobowych, komentarzy, materia?ów i innych tre?ci. Wszelkie informacje tego rodzaju, ujawnione publicznie (lub na forach dyskusyjnych w Us?udze) przez u?ytkownika mog? by? gromadzone i u?ywane przez inne osoby, mog? by? indeksowane przez wyszukiwarki, a ich usuni?cie mo?e okaza? si? niemo?liwe. Prosimy o zachowanie ostro?no?ci w zakresie ujawniania danych osobowych w obszarach dost?pnych publicznie.

Przyczyny prawne

Ujawniamy równie? dane osobowe u?ytkowników, je?li w dobrej wierze s?dzimy, i? takie ujawnienie jest niezb?dne:

 • w zwi?zku z przestrzeganiem przepisów, regulacji, procesów i innych zobowi?zań prawnych;
 • w celu wykrycia, zbadania b?d? niedopuszczenia do wyst?pienia problemów w obszarze bezpieczeństwa, nadu?y? lub kwestii technicznych;
 • w celu ochrony praw, w?asno?ci lub bezpieczeństwa firmy Elsevier, naszych u?ytkowników, pracowników lub innych osób;

w zwi?zku z wykonywaniem transakcji korporacyjnej - np. transferu aktywów, przej?cia innego przedsi?biorstwa, fuzji, itd.

Osobiste konto u?ytkownika

Utworzenie konta osobistego w Us?udze ScienceDirect, Scopus, Mendeley, ClinicalKey b?d? innej uwzgl?dnionej w spisie podanym tutaj pozwala u?ytkownikowi logowanie do wszystkich Us?ug przy u?yciu tych samych identyfikatorów logowania.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji m.in. o dzia?aniach u?ytkownika i jego preferencjach w zakresie wymienionych wy?ej us?ug Elsevier oraz us?ug powi?zanych, takich jak Bepress czy PlumX - z my?l? o poprawie produktywno?ci. Przyk?adowo: ScienceDirect jest w stanie zaproponowa? u?ytkownikowi korzystniejsze tre?ci w oparciu o zawarto?? biblioteki Mendeley, natomiast fragmenty czytane na Scopus i Mendeley mog? go nakierowywa? na lepiej dopasowane tre?ci w oparciu o czynno?ci wykonywane w obr?bie ScienceDirect i Scopus.

Dane administratora

Je?eli u?ytkownik jest administratorem w instytucji posiadaj?cej subskrypcj? na korzystanie z Us?ugi, mo?emy wykorzystywa? jego dane w celu prowadzenia komunikacji dotycz?cej tej?e subskrypcji i powi?zanych us?ug. W przypadku, gdy u?ytkownik ten prze?le nam dane kontaktowe wspó?pracowników, mo?emy odnosi? si? do niego, kontaktuj?c si? z tymi wspó?pracownikami odno?nie do Us?ugi.

Preferencje u?ytkownika dotycz?ce komunikacji

Rejestruj?c si? w Us?udze, u?ytkownik ma mo?liwo?? wyboru ustawień komunikacji poprzez zaktualizowanie swojego konta za po?rednictwem opcji rejestracji/rezygnacji, mechanizmu anulowania subskrypcji lub innych ?rodków komunikacji, które u?ytkownik od nas otrzyma? lub o które si? do nas zwróci?. Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia u?ytkownika o zmianach lub aktualizacjach Us?ugi w razie konieczno?ci.

Dost?p do danych i ich aktualizacja

Konto u?ytkownika

Us?uga mo?e pozwala? zarejestrowanym u?ytkownikom uzyskiwa? bezpo?redni dost?p do danych dot. ich konta, wprowadzanie w nim zmian i aktualizacji (w dowolnym momencie). Dba?o?? o aktualno?? tych informacji jest wy??cznym obowi?zkiem u?ytkownika. Zarejestrowani u?ytkownicy mog? te? zamyka? swoje konta bezpo?rednio w Us?udze lub poprzez kontakt z biurem obs?ugi klienta.

Prawa u?ytkownika

Zgodnie z europejskim prawem w dziedzinie prywatno?ci i ochrony danych oraz innymi stosownymi przepisami u?ytkownikowi przys?uguje prawo (ka?dorazowo bez dodatkowych op?at):

 • dost?pu do danych osobowych u?ytkownika, ich poprawy i usuni?cia;
 • ograniczenia lub wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych u?ytkownika przez firm? Elsevier oraz
 • przenoszenia w?asnych danych osobowych.

U?ytkowników pragn?cych skorzysta? z wy?ej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt (zob. adres kontaktowy poni?ej). Zapewniamy, ?e odpowiemy na wniosek w my?l obowi?zuj?cego prawa. Aby zapewni? prywatno?? i bezpieczeństwo u?ytkownika, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji jego to?samo?ci.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe u?ytkowników tak d?ugo, jak jest to konieczne, w celu ?wiadczenia Us?ugi i wykonywania zamówionych transakcji, a tak?e w innych uzasadnionych celach, takich jak przestrzeganie obowi?zuj?cych przepisów, prowadzenie rejestrów biznesowo-finansowych, rozwi?zywanie sporów, zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadu?y? i oszustw oraz zapobieganie im, realizacja zawartych umów.

Bezpieczeństwo danych

Firma Elsevier podejmuje dzia?ania zapobiegawcze - stosuj?c odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne - w celu ochrony danych osobowych u?ytkowników przed zagubieniem, kradzie?? i niew?a?ciwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dost?pem, ujawnieniem, zmian? i zniszczeniem.

Lokalizacje przetwarzania

Dane osobowe u?ytkowników mog? by? przechowywane i przetwarzane w regionie u?ytkownika lub w innych państwach, w których spó?ki Elsevier oraz ich us?ugodawcy ?wiadcz? us?ugi i posiadaj? obiekty - m.in. w Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Irlandii, Holandii, na Filipinach, w Singapurze, Wielkiej Brytanii i USA. Podejmujemy wysi?ki (równie? na mocy stosownych umów) ukierunkowane na zagwarantowanie, ?e informacje b?d? nadal chronione bez wzgl?du na lokalizacj? w sposób zgodny z prawnie obowi?zuj?cymi normami ochrony danych. W przypadku, gdy dane osobowe s? przesy?ane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii do państwa, które nie otrzyma?o wydanej przez Komisj? Europejsk? decyzji stwierdzaj?cej odpowiedni poziom ochrony danych, bazujemy na stosownych zabezpieczeniach, takich jak zatwierdzone przez Komisj? Europejsk? standardowe klauzule umowne czy te? uk?ady ramowe Privacy Shield.

Powody przetwarzania danych

W przypadku, gdy pozyskujemy od u?ytkownika dane osobowe obj?te europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych, robimy to:

 • w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ugi, wykonywaniem transakcji lub realizacj? umowy zawartej z u?ytkownikiem, ewentualnie na wniosek u?ytkownika przed przyst?pieniem do umowy;
 • w zwi?zku z konieczno?ci? przestrzegania obowi?zuj?cych przepisów lub wywi?zania si? z innych zobowi?zań prawnych;
 • w zwi?zku z konieczno?ci? wykonania okre?lonego zadania w interesie publicznym;
 • za zgod? u?ytkownika (je?li jest wymagana) oraz
 • w zwi?zku z prowadzeniem czynno?ci operacyjnych, zapewnianiem bezpieczeństwa naszych systemów, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, tudzie? realizacj? innych uzasadnionych interesów opisanych powy?ej, chyba ?e wag? nadrz?dn? nad tymi interesami maj? uprawnienia u?ytkownika w zakresie prywatno?ci.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych u?ytkownika jest uzale?nione od jego zgody, u?ytkownikowi przys?uguje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie, natomiast je?eli wynika ono z naszych uzasadnionych interesów, u?ytkownik ma prawo wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo okresowej aktualizacji postanowień niniejszej polityki prywatno?ci. Wszelkie ewentualne zmiany b?d? zamieszczane na niniejszej stronie (z podaniem daty wprowadzenia korekt). Je?eli zdecydujemy si? na wprowadzenie powa?nych zmian, zamie?cimy stosowne powiadomienie w Us?udze i z wykorzystaniem innych rozwi?zań.

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań, uwag, za?aleń lub pró?b dotycz?cych niniejszej polityki prywatno?ci lub procesu przetwarzania danych osobowych u?ytkowników prosimy o kontakt pod adresem:

Elsevier Data Protection Officer
Elsevier Limited
The Boulevard
Langford Lane
Kidlington
Oxford OX5 1GB
Wielka Brytania
E-mail: [email protected]

Za?alenia mo?na równie? sk?ada? na r?ce lokalnego organu odpowiedzialnego za ochron? danych na odpowiednim obszarze prawnym.

Firma Elsevier Limited jest oficjalnym przedstawicielem odpowiedzialnym za dane osobowe, reprezentuj?cym przedsi?biorstwa zajmuj?ce si? przetwarzaniem danych osobowych podlegaj?cych europejskim przepisom w dziedzinie ochrony danych, których siedziba znajduje si? poza EOG i Szwajcari?. U?ytkownik mo?e skontaktowa? si? z dyrektorem Elsevier Limited ds. ochrony danych, korzystaj?c z danych kontaktowych podanych powy?ej.

Szczegó?owe informacje dot. konkretnych Us?ug

Prosimy zapozna? si? z podanymi ni?ej szczegó?owymi informacjami dot. konkretnych Us?ug Elsevier.

Mendeley

Po utworzeniu konta Mendeley u?ytkownik dostaje do dyspozycji osobist? bibliotek?, w której mo?e umieszcza? informacje i materia?y badawcze, takie jak manuskrypty, artyku?y i inne dokumenty. Do konta Mendeley przypisany jest równie? indywidualny profil publicznie ujawniaj?cy imi? i nazwisko u?ytkownika. Ma to na celu umo?liwienie innym nawi?zanie kontaktu z u?ytkownikiem za po?rednictwem Mendeley.

Profil Mendeley mo?na wzbogaci? poprzez dodatnie informacji i materia?ów biograficznych, w tym zainteresowań badawczych, publikacji, CV i fotografii. U?ytkownik sam decyduje - w ustawieniach prywatno?ci - czy wzbogacony profil ma by? dost?pny dla wszystkich czy te? tylko dla osób ?ledz?cych (wskazanych przez u?ytkownika).

Konto Mendeley mo?na wykorzysta? do umieszczania komentarzy i innych informacji badawczych dost?pnych dla osób ?ledz?cych. Istnieje tak?e mo?liwo?? tworzenia grup prywatnych i publicznych oraz uczestnictwa w nich. Grupy te s?u?? wymianie informacji i materia?ów badawczych, w tym uwag i komentarzy, w ramach komunikacji z innymi u?ytkownikami Mendeley. Cz?onkostwo w grupach publicznych i aktywno?? w nich prowadzona (np. komentarze i inne posty) to elementy zawsze dost?pne publicznie. Natomiast cz?onkostwo w grupach prywatnych i aktywno?? w nich prowadzona to elementy widoczne dla wszystkich cz?onków danej grupy.

Informacje przekazane innym za po?rednictwem Mendeley (w tym witrynom powi?zanym, takim jak strona wsparcia Mendeley), jak równie? informacje skopiowane przez innych, pozostaj? widoczne po usuni?ciu danych z profilu Mendeley lub zamkni?ciu konta. Tre?ci grupowe powi?zane z zamkni?tymi kontami b?d? widoczne dla nieznanych u?ytkowników jako ?ród?o.

Mendeley - praca

W ramach konta Mendeley mo?na ustawia? preferencje zwi?zane z prac? (nazywane tak?e zainteresowaniami zawodowymi). W dowolnym momencie u?ytkownik mo?e aktualizowa?, zmienia? i usuwa? zainteresowania zawodowe poprzez zalogowanie si? do konta Mendeley i przej?cie na stron? „Zainteresowania zawodowe” (preferencje zwi?zane z prac?), gdzie wprowadza wymagane zmiany.

Mo?liwe jest wybranie opcji pozwalaj?cej pracodawcom, firmom rekrutacyjnym i innym podmiotom HR p?ac?cym za dost?p do portalu Mendeley - praca („Pracodawcy”) przegl?danie Twoich zainteresowań zawodowych. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ?e zainteresowania zawodowe u?ytkownika, jego CV i dane kontaktowe b?d? mog?y by? przegl?dane i pobieranie przez pracodawców, którzy za?yczyli sobie otrzymywa? CV odpowiednich kandydatów.

Prosz? pami?ta?, ?e klientem portalu Mendeley - praca mo?e by? aktualny pracodawca lub klient jednego z naszych odbiorców. Nie mamy mo?liwo?ci ograniczania klientów, którzy uzyskuj? dost?p do profili na portalu Mendeley - praca, a co za tym idzie nie mo?emy ponosi? odpowiedzialno?ci za ?adne zdarzenia z tym zwi?zane.

Prosz? mie? te? na uwadze, ?e mimo starań o zapewnianie dost?pu do zainteresowań zawodowych wy??cznie klientom Mendeley oraz wymogu, zgodnie z którym klienci ci wyrazili zgod? na uzyskiwanie dost?pu do tych zainteresowań i korzystanie z nich jedynie w celach zwi?zanych z rekrutacj?, nie weryfikujemy to?samo?ci tych podmiotów ani nie kontrolujemy sposobów wykorzystywania, ujawniania i przechowywania przez nie informacji, do których uzyska?y dost?p.

Hivebench

Po utworzeniu konta Hivebench u?ytkownik dostaje do dyspozycji elektroniczny notes laboratoryjny, który mo?e wype?nia? informacjami badawczymi dotycz?cymi eksperymentów, protoko?ów, odczynników, materia?ów, itd. Do konta Hivebench przypisywany jest profil Hivebench, który pomaga u?ytkownikowi potwierdza? prawo w?asno?ci do dzia?ań badawczych i ich wyników, a tak?e udost?pnia? informacje na ich temat - w domenie publicznej lub na bazie wspó?pracy z innymi u?ytkownikami Hivebench.

Profil Hivebench zawsze zawiera nazw? u?ytkownika i fotografi? (je?li j? dostarczy?). Mo?na zdecydowa? si? wzbogacenie profilu Hivebench informacjami, takimi jak imi? i nazwisko, laboratorium, URL czy lokalizacja.

Informacje z profilu u?ytkownika s? automatycznie kopiowane do ka?dego tworzonego przez niego protoko?u i eksperymentu. W ka?dym z istniej?cych protoko?ów i eksperymentów mo?na edytowa? skopiowane dodatkowe informacje profilowe, ale nie nazw? czy zdj?cie u?ytkownika (je?li zosta?o dostarczone), gdy? elementy te s? na sta?e po??czone z kontem u?ytkownika w zwi?zku z umo?liwianiem ?ledzenia jego czynno?ci badawczych.

Posiadaj?c konto Hivebench, u?ytkownik mo?e wspó?pracowa? z innymi u?ytkownikami Hivebench przy wykorzystaniu notatników i zapasów, wspólnych protoko?ów, eksperymentów, danych badawczych i innych plików. Cz?onkostwo i aktywno?? u?ytkownika we wspólnych notatnikach i zapasach to elementy widoczne dla wszystkich osób, które zdecydowa?y si? na wspó?prac?. Mo?e si? to wi?za? z udost?pnieniem informacji z profilu Hivebench oraz adresu e-mail u?ytkownika.

Informacje przekazane innym za po?rednictwem Hivebench, jak równie? informacje skopiowane przez innych, pozostaj? widoczne po usuni?ciu danych z profilu Hivebench lub zamkni?ciu konta. Wszelkie tre?ci powi?zane z zamkni?tym kontem b?d? nadal wskazywa? nazw? u?ytkownika i jego zdj?cie (je?li zosta?o dostarczone) jako ?ród?o w zwi?zku z umo?liwianiem powi?zania dzia?ań badawczych z u?ytkownikiem.

W przypadku, gdy u?ytkownik uzyskuje dost?p do Hivebench za po?rednictwem subskrypcji op?acanej przez Instytucj?, jego profil Hivebench oraz informacje badawcze powi?zane z instytucjonalnym kontem Hivebench u?ytkownika b?d? widoczne dla instytucjonalnego administratora Hivebench w zwi?zku z kontrol? i monitorowaniem przep?ywów informacji, czynno?ciami audytowymi, zarz?dzaniem bezpieczeństwem i kontrol? dost?pu.