Print Friendly and PDF

English - Fran?ais - Polskie - Espa?ol

北京pk10全国多少人玩:Polityka fakturowania i p?atno?ci Elsevier wobec Dostawców

Wymagania Elsevier dotycz?ce fakturowania i ustaleń dotycz?cych p?atno?ci z Dostawcami

北京pk10开奖走势图 www.iv4y4.cn O?wiadczenie o wymaganiach Elsevier jest w dwóch cz??ciach.

Pierwsza cz??? ma zastosowanie w przypadku, gdy, zgodnie z umow? zawart? z Elsevier, dostawca sk?ada faktury w formie pdf lub innego dokumentu elektronicznego na zatwierdzony adres poczty elektronicznej Elsevier lub ze szczególnego i wyj?tkowego powodu (np. wymagań rynku lokalnego) sk?ada faktury w formie papierowej do Elsevier.

Druga cz??? dotyczy przypadków, gdy, zgodnie z umow? zawart? z Elsevier, dostawca korzysta z systemu elektronicznego fakturowania Elsevier (obecnie: system Ariba).

Faktury dla Elsevier za towary i us?ugi nale?y wystawia? w ci?gu sze?ciu miesi?cy od daty, w której uzyskano prawo do wystawienia faktury zgodnie z Warunkami Zakupu. Elsevier nie przyjmie i nie b?dzie zobowi?zana do zap?aty jakiejkolwiek faktury, która zosta?a pó?no wystawiona.

CZ??? 1 – Wymagania dotycz?ce faktur w formie pdf oraz w formie papierowej

Aby zmniejszy? ryzyko opó?nień w p?atno?ci lub odrzucenia faktur, faktury musz? by? sporz?dzane w j?zyku angielskim, chyba ?e przepisy prawa miejscowego wymagaj? u?ywania miejscowego j?zyka, a wymienione informacje MUSZ? by? widoczne na WSZYSTKICH fakturach z?o?onych przez dostawców:

Odpowiednia data faktury

Wszystko

Pe?na nazwa firmy dostawcy, zgodna z za?wiadczeniem o utworzeniu firmy, lub pe?na nazwa podmiotu, który wystawia faktur?, szczegó?owe dane dotycz?ce stosowanej nazwy, pod któr? jest prowadzona dzia?alno??, lub nazwy handlowej oraz adres podmiotu dostawcy

Wszystko

Poprawna nazwa firmy spó?ki oraz adres dla podmiotu Elsevier, dla którego jest sk?adana faktura

Wszystko

Numer Potwierdzenia Zamówienia (PZ) realizacji us?ugi Elsevier, je?li ma zastosowanie, musi zosta? wpisany na pierwszej stronie faktury

Wszystko

Otrzymane faktury musz? zawiera? dane zgodne z PZ wystawionymi przez Elsevier, je?li dotyczy, tj. okre?la? towary i us?ugi w podobnym formacie (ilo??, cena jednostkowa, cena ??czna za lini?)

Wszystko

Imi? i nazwisko odpowiedniej osoby do kontaktu w Elsevier. Nale?y umie?ci? w widocznym miejscu na pierwszej stronie faktury

Wszystko

Unikalny numer identyfikacyjny faktury

Wszystko

Numer rejestracyjny VAT/GST [Goods and services tax, podatek od towarów i us?ug]

Je?li dotyczy

Data dostawy towarów/us?ug do Elsevier

Wszystko

Jasny opis umo?liwiaj?cy Elsevier identyfikacj? dostarczonych towarów/us?ug

Wszystko

Ilo?? towarów lub us?ug z cen? jednostkow? – bez VAT/GST

Wszystko

Stawka VAT/GST na artyku?

Je?li dotyczy

Kwota naliczona bez VAT/GST

Je?li dotyczy

Kwota naliczana wraz z odpowiednim VAT/GST w walucie ustalonej/ okre?lonej w umowie

Wszystko

Wa?ny adres e-mail dostawcy, z którego mo?e korzysta? Elsevier, aby wysy?a? awizo przelewu

Wszystko

Aktualny numer telefonu dostawcy

Wszystko

Takie dane bankowe, jakie s? wymagane przez Elsevier, aby wykona? przelew EFT/ACH

Wszystko

Warunki p?atno?ci ustalone/ okre?lone w umowie

Wszystko

Oprócz powy?szych wymagań, wszystkie faktury powinny zawiera? dane wymagane przez przepisy prawa dotycz?ce podatków oraz inne informacje wymagane w celu ubiegania si? o ulgi dozwolone zgodnie z przepisami prawa dotycz?cymi podatków, a w szczególno?ci numer rejestracyjny VAT lub identyfikacji podatkowej, dwie litery kodu państwa (je?li dotyczy) oraz stawk? VAT lub podatku od sprzeda?y na artyku?. W przypadku fakturowania przez zarejestrowanego dostawc? VAT z UE podmiotu Elsevier w innym państwie UE, w którym produkty lub us?ugi s? zwolnione z VAT, faktura musi wyra?nie okre?la? odpowiedni numer rejestracyjny VAT podmiotu Elsevier, a dostawca musi przekaza? odpowiednie dokumenty po?wiadczaj?ce swój status przedsi?biorcy p?atnika VAT. W przypadku fakturowania przez zarejestrowanego dostawc? VAT z UE podmiotu Elsevier w innym państwie UE, w którym us?ugi podlegaj? mechanizmowi odwrotnego obci??enia, i przy za?o?eniu, ?e dostawca przekazuje podmiotowi Elsevier wa?n? faktur? VAT wraz z numerem rejestracyjnym VAT podmiotu Elsevier, wszelkie kwoty VAT nale?ne z tytu?u us?ug b?d? zg?aszane przez podmiot Elsevier do odpowiedniego organu podatkowego zgodnie z tym mechanizmem, wed?ug wymagań okre?lonych w Dyrektywie UE w sprawie VAT (lub przepisach nast?puj?cych lub zast?puj?cych).

Je?li dostawca nie jest zarejestrowan? jako podatnik VAT/GST, faktura musi zawiera? takie same informacje, jak te, o których mowa powy?ej, z wyj?tkiem wszelkich wymagań zwi?zanych z VAT/GST.

Je?li dotyczy, do faktur nale?y do??czy? wszelkie odpowiednie dokumenty towarzysz?ce, aby Elsevier mog?a sprawdzi?, czy obci??enia na takich fakturach s? poprawne.

Faktury niespe?niaj?ce tych wymagań zostan? zwrócone dostawcy, a dostawca b?dzie zobowi?zany do anulowania niezgodnej faktury oraz wystawienia nowej faktury z poprawnymi danymi, co wp?ynie na dat? zap?aty faktury („nale?ne do”).

Od dnia 1.01.2014 Elsevier wysy?a p?atno?ci dostawcom za pomoc? systemu Elektroniczny System Transakcji (Electronic Funds Transfer, EFT) / Automatyczny System Rozrachunkowy (Automated Clearing House, ACH).

Oprócz wymagań dotycz?cych danych na fakturze okre?lonych powy?ej, i o ile umowa wyra?nie nie stanowi inaczej, Elsevier równie? wymaga, aby:

  • Dostawcy wysy?ali wszystkie faktury w formacie pdf na jeden z adresów e-mail wskazanych poni?ej. Faktury nie by?y wysy?ane na kontakt Elsevier, poniewa? spowoduje to opó?nienie w p?atno?ci wysy?anej na konto dostawcy. (Wyj?tek: Faktury dotycz?ce Elsevier Urban & Partner Sp z.o.o. [sic: Sp. z o.o.] powinny by? dostarczane bezpo?rednio odpowiedniej osobie do kontaktu w Elsevier.)
  • Elsevier b?dzie wystawia? jedynie elektroniczne awiza p?atno?ci na wskazany adres e-mail.
  • Dostawcy musz? przekaza? Elsevier informacj? o zmianie danych bankowych z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
  • Elsevier nie ponosi odpowiedzialno?ci z tytu?u ?adnych obci??eń zwi?zanych z p?atno?ciami.
  • Dzia? Globalne Us?ugi Finansowe Elsevier ustali, rozpatruj?c ka?dy przypadek indywidualnie, którzy dostawcy powinni przekaza? o?wiadczenia, a tak?e ustali czas sk?adania tych o?wiadczeń, a dostawcy przeka?? takie o?wiadczenia, je?li b?dzie to wymagane.
  • Elsevier uwa?a dostawc? obs?uguj?cego kilka miejsc jako jednego dostawc?, co oznacza, ?e Elsevier b?dzie mog?a potr?ca? nadp?aty z jednej strony z faktur z innej strony.
  • Wszelkie zmiany w firmie spó?ki dostawcy, zwi?zane z po??czeniem lub przej?ciem itd., musz? by? przekazywane dzia?owi Globalnych Zamówień, aby rachunki Elsevier mog?y zosta? poprawione i zaktualizowane.

We wszelkich sprawach zwi?zanych z p?atno?ci? lub fakturowaniem, dostawca powinien skontaktowa? si? z obs?ug? klienta Global P2P:

Wielka Brytania: +44 1865 84 3198
Holandia: +31 20 485 2571
Stany Zjednoczone/Kanada: +1 937 865 7804

Lub e-mail: [email protected] (Europa), oraz [email protected] (USA/Kanada)

Odpowiemy na Twoje pytanie w ci?gu 48 godzin (poniedzia?ek-pi?tek). Je?li nie otrzymasz odpowiedzi lub nie b?dziesz z niej zadowolony, skontaktuj si? z Dyrektorem Globalnym P2P, informuj?c nas o problemie oraz podaj?c swoje dane kontaktowe.

Adresy e-mail do wysy?ania faktur w formie pdf:

USA/Kanada - [email protected]

Wielka Brytania/Holandia - [email protected]

Francja - [email protected]

Polska - Fakture nalezy dostarczyc osobie do kontaktu w Elsevier

Indie - [email protected]

Japonia - [email protected]

Chiny - [email protected]

Singapur, Hong Kong - [email protected]

Tajwan - [email protected]

Korea - [email protected]

Australia - [email protected]

Spain - [email protected]

Mexico - [email protected]

Frankfurt - [email protected]

W przypadku wysy?ania faktur w formie papierowej, ze szczególnego lub wyj?tkowego powodu, mo?na korzysta? z ni?ej wymienionych adresów dla poni?szych podmiotów prawnych: Elsevier Ltd., Elsevier BV, Elsevier Ireland Ltd., Elsevier Inc., Elsevier Canada Ltd., Reed Elsevier Denmark ApS/Aitra, lub innej spó?ki amerykańskiej powi?zanej z Elsevier, z wyj?tkiem informacji dotycz?cych LexisNexis i Reed Business:

USA
Elsevier <Legal Entity>
Global Financial Service Centre
3251 Riverport Lane
Maryland Heights, MO 63043
United States of America

Wielka Brytania
Elsevier <Legal Entity>
Global Financial Service Centre
The Boulevard, Langford Lane
Kidlington, Oxford OX5 1GB
United Kingdom

Holandia
Elsevier <Legal Entity>
Global Financial Service Centre
PO Box 839
1000 AV Amsterdam
The Netherlands

Kanada
Elsevier <Legal Entity>
Global Financial Service Centre
555 Richmond Street West
11th Floor
Toronto
M5V 3B1
Canada

W przypadku konieczno?ci wys?ania faktur w formie papierowej, ze szczególnego i wyj?tkowego powodu, do ni?ej wymienionych podmiotów, odpowiednie adresy korespondencyjne zosta?y wskazane poni?ej:

Australia
Reed International Books Australia Pty Ltd.
Tower 1, Level 12,
475 Victoria Avenue
Chatswood, New South Wales,
Australia

Indie
Reed Elsevier India Pvt. Ltd.
14th Floor, Tower 10B
DLF Cyber City
Guragon 122002 India
DW: Dzia? Finansowy Elsevier.

Japonia
Elsevier Japan KK
1-9-15 Higashi-Azabu
Minato-ku
Tokyo
106-0044
Japan
DW: Dzia? Finansowy Elsevier

Chiny, Pekin
Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co. Ltd
No. 1 East Chang An Ave.
Dong Cheng District
Tower W 1, 7th Floor, Unit 1-7
Beijing
100738
China
DW: Dzia? Finansowy Elsevier

Singapur & Hong Kong
Elsevier (Singapore) Pte Ltd
3 Killiney Road #08-01
Winsland House I
Singapore
239519
Singapore
DW: Dzia? Finansowy Elsevier

Chiny, Szanghaj
Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co. Ltd
Shanghai Branch
5/F Unit A, Digital China Centre,
No. 567 Tianshan West Road,
Changning District, Shanghai, 200335
DW: Dzia? Finansowy Elsevier

Tajwan
Elsevier Taiwan LLC
RM. N-818, 8F
Chia Hsin Building II, No. 96
Zhong Shan N. Road, Sec. 2
Taipei
10449
Taiwan
DW: Dzia? Finansowy Elsevier

Korea
Elsevier Korea LLC
534 Itaewon-dong, Yongsan-gu
4FL, Chunwoo Building
Seoul
140 861
South Korea

Spain Elsevier Espana, SLU
Av. Josep Tarradellas, 20-30
1era planta
Barcelona
CP 08029
Spain

Francja
Elsevier Masson SAS
Bord de Seine 1
65, rue Camille Desmoulins
CS50083 Issy les Moulineaux 92442
France

W?ochy
ELSEVIER SRL
Via Paleocapa, 7
20121 Milan
Italy

Niemcy
Elsevier Information Systems GmbH,
Theodor-Heuss-Allee 108,
D-60486,
Frankfurt am Main Hesse,
Germany

Polska
Elsevier Sp z.o.o.
ul. Migda?owa 4 lok. 59 (Natpoll)
02-796 Warszawa
Poland

Mexico Masson Doyma Mexico, S.A. Av. Insurgentes Sur 1388 Piso 8
Col. Actipan Mixcoac
Del. Benito Juarez
Mexico D.F.
C.P. 03230
Mexico

Uwaga: Je?li powy?ej nie pojawia si? nazwa firmy Elsevier, z któr? wspó?pracujesz, prosimy zapyta? si? swojej osoby do kontaktu w Elsevier, gdzie nale?y wysy?a? faktury.

CZ??? 2 – Wymagania dotycz?ce korzystania z systemu elektronicznego fakturowania Elsevier

W przypadku gdy na podstawie umowy z Elsevier, Elsevier zobowi?zuje dostawc? do korzystania z procesu fakturowania elektronicznego firmy, dostawca ma prawo przestrzega? niezb?dnych wymagań w odniesieniu do formatu, tre?ci i sposobu sk?adania faktur. Wymagania te zostan? dostarczone na ??danie, a dostawca otrzyma kontakt techniczny Elsevier w celu pomocy w skonfigurowaniu.